EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Zákon NR SR č. 24/2006 Z.z. upravuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktorý slúži na vyhodnotenie priamych a nepriamych vplyvov navrhovanej činnosti, pripravovanej stavby, zmeny stavby na životné prostredie. Zo zákona účelom je najmä objasnenie a porovnanie výhod, nevýhod navrhovanej činnosti, ako aj určenie opatrení, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, resp. zmiernia jeho znečisťovanie.

Úlohou investorov, developerských spoločností, firiem je vypracovanie dokumentácie EIA (Environmental Impact Assessment), potrebnej k povoľovacím procesom podľa osobitných predpisov. EIA pozostáva z vypracovania Zámeru (zisťovacie konanie) alebo Správy o hodnotení (povinné hodnotenie) na základe prílohy č. 8 citovaného zákona. Procesu EIA prináleží viacero povinných krokov, ktoré  končia vypracovaním odborného posudku a záverečného stanoviska.

Spoločnosť ENVI s.r.o. ponúka kompletné spracovanie dokumentácie EIA, ako aj vypracovanie odborného posudku k navrhovanej činnosti odborne spôsobilou osobou.


Ponuka spoločnosti ENVI s.r.o.

Vypracovanie Zámeru (zisťovacie konanie)
Vypracovanie Správy o hodnotení (povinné hodnotenie)
Vypracovanie odborného posudku
Účasť na verejnom prerokovaní
Poradenstvo v rámci celého procesu EIA

ENVI s.r.o.
Voljanského 1
960 01 Zvolen

Mobil:
+421 918 421 682

E-mail:
envi@envi.sk

Copyright © 2014 envi.sk. Všetky práva vyhradené.

O spoločnosti Služby Legislatíva Kontakt

Náš partner