Komplexné poskytovanie služieb

Spoločnosť ENVI s.r.o. komplexným poskytovaním služieb („outsourcing“) preberá za klienta povinnosť vykonávania služieb vo všetkých zložkách životného prostredia. Komplexný servis zahŕňa externú spoluprácu s klientom od identifikácie environmentálnych povinností, vypracovania potrebných rozhodnutí a spracovania dokumentácie, až po udržiavanie požadovanej environmentálnej úrovne prevádzky. Cieľom je súlad prevádzky s platnou legislatívou pri zohľadnení environmentálnej politiky firmy.


Ponuka  spoločnosti ENVI s.r.o.

Pravidelná fyzická obhliadka priestorov prevádzky u klienta za účelom dodržiavania platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia a navrhnutia nápravných opatrení, zlepšení

Vypracovanie kompletnej  dokumentácie v oblasti životného prostredia

Zabezpečenie a vypracovanie podkladov potrebných rozhodnutí v zmysle platnej legislatívy z oblasti životného prostredia

Aktualizácia dokumentácie

Vedenie potrebnej evidencie

Vypracovanie potrebných hlásení (Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, Hlásenie za zdroj znečisťovanie ovzdušia a ďalšie)

Zastupovanie klienta pred orgánmi štátnej správy v oblasti životného prostredia

Environmentálne poradenstvo a školenia

ENVI s.r.o.
Voljanského 1
960 01 Zvolen

Mobil:
+421 918 421 682

E-mail:
envi@envi.sk

Copyright © 2014 envi.sk. Všetky práva vyhradené.

O spoločnosti Služby Legislatíva Kontakt

Náš partner