Vypracovanie dokumentácie

Ponúkame kompletné spracovanie dokumentácie v oblasti životného prostredia a v príbuzných oblastiach. Zabezpečujeme vypracovanie novej dokumentácie a aktualizáciu existujúcej na základe platných právnych predpisov.


Odpadové hospodárstvo

Vypracovanie Opatrení pre prípad havárie (Havarijný plán)
Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva

Vypracovanie Identifikačných listov nebezpečných odpadov
Vedenie evidencie o odpadoch
Vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
Zabezpečenie a vypracovanie podkladov k vydaniu rozhodnutí orgánmi štátnej správy v zmysle zákona o odpadoch

Odborné poradenstvo v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve


Ovzdušie

Vypracovanie Hlásenia o vypúšťaní znečisťujúcich látok
Výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia
Zabezpečenie a vypracovanie podkladov k vydaniu rozhodnutia na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky


Vodné hospodárstvo

Vypracovanie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípad ich úniku (Havarijný plán)
Vypracovanie Prevádzkových poriadkov vodných stavieb (kanalizácia, skladovanie,..)

ENVI s.r.o.
Voljanského 1
960 01 Zvolen

Mobil:
+421 918 421 682

E-mail:
envi@envi.sk

Copyright © 2014 envi.sk. Všetky práva vyhradené.

O spoločnosti Služby Legislatíva Kontakt

Náš partner