Environmentálny audit

Environmentálny audit predstavuje analýzu stavu životného prostredia prevádzky  za účelom preverenia súladu s dodržiavaním platnej environmentálnej legislatívy. Uskutočňuje sa pre všetky zložky životného prostredia  na základe požiadavky klienta, predovšetkým pre oblasti:


- Odpadové hospodárstvo

- Ovzdušie

- Vodné hospodárstvo


Environmentálnym auditom sa vyhodnocuje celkové environmentálne správanie firmy a dodržiavanie podmienok, ktoré boli stanovené príslušnými rozhodnutiami orgánov štátnej správy a platnou legislatívou. V závere sú navrhnuté odporúčania v prípade zistených nedodržiavaní povinností vyplývajúcich zo zákona.


Ponuka spoločnosti ENVI s.r.o.


Preverenie skutkového stavu prevádzky fyzickou obhliadkou

Preverenie skutkového stavu dokumentácie u klienta
Zhodnotenie a vypracovanie záverečnej správy o zistených skutočnostiach s návrhom nápravných opatrení a riešení na odstránenie zistených nedostatkov

ENVI s.r.o.
Voljanského 1
960 01 Zvolen

Mobil:
+421 918 421 682

E-mail:
envi@envi.sk

Copyright © 2014 envi.sk. Všetky práva vyhradené.

O spoločnosti Služby Legislatíva Kontakt

Náš partner