ENVI s.r.o.
Voljanského 1
960 01 Zvolen

Mobil:
+421 918 421 682

E-mail:
envi@envi.sk

Copyright © 2014 envi.sk. Všetky práva vyhradené.

Komplexné poskytovanie služieb

Spoločnosť ENVI s.r.o. komplexným poskytovaním služieb („outsourcing“) preberá za klienta povinnosť vykonávania služieb vo všetkých zložkách životného prostredia. Komplexný servis zahŕňa externú spoluprácu s klientom od identifikácie environmentálnych povinností, vypracovania potrebných rozhodnutí a spracovania dokumentácie, až po udržiavanie požadovanej environmentálnej úrovne prevádzky. Cieľom je súlad prevádzky s platnou legislatívou pri zohľadnení environmentálnej politiky firmy.


Ponuka  spoločnosti ENVI s.r.o.

Pravidelná fyzická obhliadka priestorov prevádzky u klienta za účelom dodržiavania platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia a navrhnutia nápravných opatrení, zlepšení

Vypracovanie kompletnej  dokumentácie v oblasti životného prostredia

Zabezpečenie a vypracovanie podkladov potrebných rozhodnutí v zmysle platnej legislatívy z oblasti životného prostredia

Aktualizácia dokumentácie

Vedenie potrebnej evidencie

Vypracovanie potrebných hlásení (Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, Hlásenie za zdroj znečisťovanie ovzdušia a ďalšie)

Zastupovanie klienta pred orgánmi štátnej správy v oblasti životného prostredia

Environmentálne poradenstvo a školenia

O spoločnosti Služby Legislatíva Kontakt

Náš partner